ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

โปรดอ่านข้อตกลงการใช้บริการอย่างครบถ้วนก่อนเริ่มใช้บริการ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมดนี้มีผลกับผู้ใช้บริการทุกคน โดยทางเราจะถือว่าข้อตกลงได้เริ่มมีผลและมียินยอมที่ประสงค์จะใช้งานต่อผู้ใช้งานต่อเมื่อมีการเข้าสู่ระบบและมีความเป็นสมาชิกภายในเว็บไชต์นี้ และโปรดทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล่องต่อการใช้งาน FFRARE.COM ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ถือเป็นสาระสำคัญในข้อตกลงการใช้บริการ FFRARE.COM จะแจ้งให้คุณทราบโดยการโพสต์ประกาศบนหน้าเว็บไซต์ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจะมีผลทันทีเมื่อโพสต์ลงบนเว็บไซต์ การที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงหรือใช้บริการต่อไปหลังจากการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ถือว่าผู้ใช้งานได้ตกลงที่จะทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน FFRARE.COM

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน FFRARE.COM ฉบับนี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ") ได้ระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ (เรียกรวมกันว่า “บริการฯ”) ของ เอฟเอฟแรร์ดอทคอม ("FFRARE.COM") แก่ผู้ใช้บริการ (โดยแต่ละรายเรียกว่า "ผู้ใช้" หรือ “ผู้ใช้รายต่างๆ” ขึ้นอยู่กับเนื้อหา)

คุณสมบัติและการลงทะเบียน

การใช้งานโดยบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ผู้ใช้งานจะต้องรับประกันตนเองว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปีบริบรูณ์หรือมากกว่า หากผู้ใช้งานอายุต่ำกว่าหรือถูกตรวจสอบแล้วพบว่ามีอายุต่ำกว่า 13 ปีจะไม่สามารถใช้บริการไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามหรือเหตุผลใดๆก็ตาม และจะถูกระงับบัญชี

เครดิต

1. เครดิตภายในเว็บไชต์ FFRARE.COM มีไว้ชำระค่าใช้งานต่างๆที่อยู่ภายในเว็บไชต์ หลังการชำระเครดิตนั้นแล้วถือว่าผู้ใช้งานยินยอมและตกลงใช้การใช้งานและชำระเครดิตเพื่อใช้งานและใช้บริการต่างๆของเว็บไชต์ FFRARE.COM แล้ว

2. หากต้องการเรียกคืนเครดิต โปรดทราบว่าทางเราไม่มีนโยบายการเรียกคืนเครดิตเนื่องจากเป็นไปตามข้อตกลง "เครดิต" ข้อ 1.

3. หากดำเนินการใช้เครดิตแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ทุกกรณี

4. การเรียกคืนเครดิตได้นั้นต้องผ่านการพิจารณาจากทางผู้ให้บริการ FFRARE.COM เห็นแล้วว่าปัญหานั้นเกิดจากข้อผิดพลาดหรือความบกพร่องจากทางเว็บไชต์ของผู้ให้บริการ FFRARE.COM ทางเราจึิงจะสามารถดำเนินการคืนเครดิตตามจำนวนได้

การชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน วิธีการชำระเงิน

1. การชำระเงินจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีผู้ใช้งานดำเนินการใช้บริการชำระเงินผ่านทางหน้าเว็บไชต์ตามช่องทางที่เว็บไชต์กำหนดไว้เท่านั้น การชำระเงินเพื่อแลกเป็นจำนวนเครดิตตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เว็บไชต์ได้กำหนดไว้ เมื่อขั้นตอนและการดำเนินการชำระเงินดำเนินการเรียบร้อยแล้วทางเราจะถือว่าผู้ใช้งานยินยอมตกลงใช้บริการแล้ว หากเกิดปัญหาที่นอกเหนือจากการรับรองหรือปัญหาใดๆที่ทางเราพิจราณาแล้วนั้นว่าไม่ได้เกิดจากทางเว็บไชต์ผู้ให้บริการ FFRARE.COM จะถือว่าเป็นสิ้นสุดยุติเป็นอันเด็ดขาดและไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆหรือเหตุผลอื่นใดทั้งสิ้น

2. การเรียกคืนค่าชำระค่าบริการทางเราไม่มีนโยบายการเรียกคืนเงินหรือค่าชดเชยต่างๆ เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดได้เป็นไปตาม "การชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน วิธีการชำระเงิน" ข้อ 1.

3. หากปัญหาทางด้านการชำระเงินหรือปัญหาต่างๆในการแลกเปลี่ยนเงินเป็นเครดิตทางเราได้พิจารณาแล้วว่าปัญหานั้นเกิดจากข้อผิดพลาดหรือความบกพร่องจากทางเว็บไชต์ของผู้ให้บริการ FFRARE.COM ทางเราจึิงจะสามารถดำเนินการคืนค่าชำระตามจำนวนได้

ระบบเติมเงินอัตโนมัติ

เติมเงินสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย บริการตลอด 24 ชั่วโมง
Truemoney payment method QRCode payment method Truemoney Wallet payment method Voucher payment method